Living Like V On Bloger Fest 2017 | Living Like V na Bloger Festu 2017.

BA : Da budem iskrena, nisam očekivala da će ovaj dan doći – da ću pisati na temu ”Ja na Bloger Festu 2017.” kao bloger koji ima mogućnost sudjelovati na tako velikom i divnom događaju! 
Balkan Bloger Fest je prvi festival za nas blogere na Balkanu i ja sam neopisivo sretna jer je ova ideja pretvorena u djelo! Balkan Bloger Fest je prilika za sve nas blogere sa Balkana da pokažemo ko smo mi zapravo, šta mi to radimo i zašto zaslužujemo da budemo u rangu sa ostalim blogerima širom svijeta. To je prilika da upoznamo ljude sa Balkana sa pojmom ”bloga” i ljepotom blogovanja kao hobija koji je spojio nas blogere u zajednicu iz koje su rezultirala predivna prijateljstva, saradnje itd. 
Dok nisam otvorila ovaj blog, ja zapravo nisam znala u čemu sam dobra, sve se činilo preteško i nedostižno ali kada se pronađete u nečemu i to zavolite jednostavno imate bolje mišljenje o sebi kao ustrajnoj osobi koja ne odustaje i kad je najteže.
Mnogima se blogovanje čini smiješnim, misle da ”fešn blogeri” nisu zaslužili pažnju koju dobivaju ali ja se ne slažem s tim. Vi nas vidite samo na vrhu, a niste pratili naš teški put do njega.
Niste bili tu kada smo odustajali po sto puta i opet se vraćali blogovanju. Niste bili tu kada je sve bilo ”a little too much” i kada smo se osjećali da koliko god jako nešto želimo i pokušavamo, damo sve od sebe, jednostavno ne ide. 
Pregledi, pratioci, saradnje – ne dolaze bez truda, rada, želje, ambicije i ljubavi prema onome šta radimo.
Ovaj događaj je nešto posebno o čemu smo svi mi blogeri sa Balkana sanjali jako dugo.
Ja na Bloger Festu 2017.godine bih pripremila program koji bi se sadržavao od govora zahvalnosti prema vama – mojim čitaocima i poruke da nikada ali nikada ne smijete odustati od onoga na što pomislite svaki dan! Nikada ne smijete dopustiti sebi da liježete i budite se sa istom željom a ne radite ništa povodom toga da se ona ostvari! Nisam sigurna da li bi iko zapravo došao da vidi mene, da se upozna sa mnom i slično ali ako ima vas koji bi došli na Balkan Bloger Fest da se upoznamo, obavezno mi ostavite komentar ispod, bila bih jako sretna da upoznam nekoga od vas (da bar mogu upoznati sve vas – to bi bilo ostvarenje mog sna) .
Dalje, vjerovatno bi se nas nekoliko blogerica dogovorilo da napravimo neki jedinstveni program za vas, možda predstavljanje naših blogova i objašnjenje nekih naših postova, davanje savjeta o onome o čemu pišemo ( moda, šminka, ljepota, lifestyle ) i uputa kako otvoriti svoj blog i dobiti što više čitaoca i pratioca na njemu, kako ostvariti svoju prvu saradnju… Uglavnom, sa nama vam neće sigurno biti dosadno! 
Balkan Bloger Fest bi se održao u aprilu 2017.godine u glavnom gradu Srbije – Beogradu a ovaj post je poput testa kojeg mi blogeri koji želimo doći moramo uspješno izvršiti. Ovaj post će biti postavljen na njihovu web stranicu : http://balkanblogfest.com/ i ja ću dobiti priliku da sudjelujem na Balkan Bloger Festu, no samo ako dobijem određen broj glasova.
Obavijestit ću vas kada se otvori lista za glasanje da možete početi sa glasanjem ( nadam se za mene haha) i da, to je to!
ENG : Let’s be honest, I didn’t expect this day coming – day when I’d be writing on a theme ”Me On Bloger Fest 2017” as a blogger who has ability to be a part of this huge and beautiful event!
Balkan Bloger Fest is the first festival for us bloggers from Balkan and I’m incredibly happy because this idea is turned into deed! Balkan Bloger Fest is a chance for all of the bloggers from balkan to show who we actually are, what we do and why we deserve to be in the same position with the rest of the bloggers from the whole world. It’s a chance to explain people from Balkan what is ”blog” and to show them the beauty of blogging as a hobby which connected us bloggers to a community which resulted with really beautiful friendships, cooperations etc. Until I didn’t start this blog, I didn’t really know what is like ”my thing”, everything seemed too hard and unattainable but when you find yourself in something and you start to love that you get the better opinion about yourself as a person who doesn’t give up even when it’s the hardest time. To many people blogging seems ridiculous, they think the bloggers don’t deserve the attention they get but I don’t agree with it. You just see us on the top, but you didn’t follow us through our hard way to it.
You weren’t there when we were giving up for hundreds of times and then still go back to blogging. You weren’t there when everything was ”a little too much” and when we felt like no matter how much we want something and how much we try, doing our best, it just doesn’t work. 
The page views, followers, cooperations – they don’t come without trouble, working, wishes, ambition and love for what we do. This event is something really special of what we bloggers from Balkan dreamt for a while. Me on Bloger Fest 2017 would be the person who would prepare a program which would contain of speech of gratitude for you – my readers and the message that you should never ever give up on something you think about every day! You shouldn’t let yourself go to sleep and get up with the same wish and do nothing about it! I’m not sure if any of you would come to see me, to meet me or anything like that but if there are some of you who would some on Balkan Bloger Fest to meet me, be sure to let me know down bellow, I’d be really happy to meet any of you (I wish I could meet every single one of you – that’d be the dream come true) . 
Some of us bloggers would agree to make an unique program for you, maybe introducing you our blogs and explaining some of our posts, giving advice about what we write about (fashion, make up, beauty, lifestyle) and the instructions on how to open your own blog and get high number of readers and followers on it, how to make the first cooperation… Mainly, you won’t get bored with us for sure!
Balkan Bloger Fest is going to be on April 2017 and it’d be in the capital of Serbia – Belgrade and this post is like a test which we bloggers who want to come have to successfully pass. This post is going to be published on their web site : http://balkanblogfest.com/ and I’ll get a chance to be a part of Balkan Bloger Fest, but only if I get enough votes.
I’ll let you know when they make the voting list so you can start with voting ( for me, I hope so haha) and yes, that’s it!

I love you all so much! 
xoxo

Bye, V


11 Comments

  1. Jako mi je drago da si napisala post na ovu temu, imas moju maksimalnu podrsku, jer si retka od onih koji zaista zasluzuju da budu eo Balkan Bloger festa. Sigurna sam da ce se sav tvoj trudi napokon isplaiti. Obozavam tvoj blog,i sama znas da si mi bila uzor, tako da mi je velika zelja da uspes. Glasacu za tebe obecavam.

    Gotičarka

  2. Odličan post, odlična si sa svojim blogom i stvarno zaslužuješ ići na bloger fest.
    Novija sam, pa ako hoćeš pogledaj moj blog: brunchester1211.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *